Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd

Vad gör vattenrådet?

Vattenråd är en regional och lokal samverkansorganisation vars syfte är att tillsammans med berörda aktörer träffas och diskutera gemensamma lösningar för vattenfrågor.

I Östergötland finns det ett antal vattenråd utifrån olika avrinningsområden. Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd omfattar området Glan, Motala ström genom Norrköping och Bråviken. Vattenråden i Östergötland samordnas av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har ett antal olika möjligheter att ekonomiskt stötta åtgärder hos markägare. Vattenrådet kan då fungera som stöd och hjälpa till med ansökningar i olika skeden.

Nedre Motala ström och Bråvikens vattenråd arbetar konkret med följande saker:

  • Arbeta för att minska övergödning, utsläpp av miljögifter och fysisk påverkan på vattnen och dess omgivning. Detta kan ske genom rådgivning, utbildning, sammanställning av information, initiering av projekt med mera.
  • Sammanställa en samlad bild av vattenrådsområdets problem och källfördelningen för dessa och föreslå åtgärder.
  • Ta fram informationsmaterial och ordna möten för vattenrådets deltagare och andra berörda. 
  • Delta i vattenmyndighetens och länsstyrelsernas samrådande möten, informationsträffar och liknande.
  • Samverka med andra organisationer och vattenvårdsförbund/vattenråd.
  • Vara ett ”bollplank” till länsstyrelsen vid framtagandet av lokala vattenvårdsprogram.
  • Stödja arbetet med att bilda arbetsgrupper.

Vattenrådets geografiska områden

Vattenrådet för Nedre Motala ström och Bråviken omfattar Glans och Bråvikens delavrinningsområden (se kartan).

Några av de större vattenförekomsterna som ingår i området är Bråviken, Glan, Marsviken, Dovern, Ensjön, Ågelsjön samt de delar av Motala ström som ligger nedströms Norsholm.

Vattenrådets område ligger i Östergötlands län och Södermanlands län och berör Norrköpings kommun, Finspångs kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Söderköpings kommun och Linköpings kommun.

Karta över nedere Motala ström och Bråvikens geografiska område