Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd

Organisation

Syftet med Nedre Motala ströms och Bråvikens vattenråd (NMSB:s) är att vara ett samverkansforum som har ett helhetsperspektiv på vattenresurserna samt ansvarar för den lokala samverkan kring frågorna i vattenförvaltningsarbetet. Vattenrådets sammansättning ska spegla aktörerna inom vattenrådets avrinningsområde. Exempel på aktörer som finns representerade i vattenrådet är kommuner, jord- och skogsbruksnäring, industri, fiske och ideella föreningar.

Vattenrådet är organiserat i tre nivåer eller forum; 1) Stormöte, 2) Vattenrådsmöte och 3) Arbetsgrupper för ett geografiskt eller tematiskt område. Arbetsgrupperna ordnar sina möten själva. Norrköpings kommun, samhällsbyggnadskontoret är sammankallande till stormöten och vattenrådsmöten.